Social hållbarhet

För oss handlar social hållbarhet om att planera utifrån människan och allt annat levande och därigenom skapa hälsosamma, jämlika, rättvisa och inkluderande samhällen med livsmiljöer som främjar alla invånares möjligheter till ett gott liv. Vi tror på att den socialt hållbara staden är en miljö där människor rör sig fritt, möts och interagerar med varandra, känner delaktighet och välbefinnande. I den socialt hållbara staden trivs och frodas inte bara människan utan allt levande.Vårt erbjudande
Norconsults kompetens inom social hållbarhet är både bred och djup. Vi är generalister med spets, det vill säga stadsbyggare med specialistkompetens inom social hållbarhet. Det innebär att vi har förståelse för planeringens samtliga skalor och skeden samtidigt som vi har specialistkompetens inom social hållbarhet. Tack vare kombinationen helhetssyn och spetskompetens förstår vi hur tidiga idéer, mål, strategier och ord realiseras och blir verklighet i den slutgiltiga detaljplanen eller genomförandeskedet.

Vår kompetens inom social hållbarhet sträcker sig från de omfattande stadsutvecklingsprojekten där vi agerar processledare och rådgivare till mindre hållbarhetsanalyser, konsekvensbedömningar och medborgardialoger. Oavsett storlek, typ eller skede på just ditt projekt har vi förmågan att få saker att hända - att se vad som behöver göras för att uppnå social hållbarhet. För oss är hållbarhet en utgångspunkt som genomsyrar varje projekt. Därför arbetar vi gärna tvärfackligt redan i tidigt skede för att skapa gemensam förståelse.

Kontakter

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg
Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Avdelningschef Stadsbyggnad Stockholm