Miljöanpassning vattenkraft

Vattenkraft står för ungefär hälften av den svenska elproduktionen och har en viktig funktion inom energiomställningen, inte minst som reglerkraft. Samtidigt påverkas ofta lokalmiljön exempelvis i form av fragmentering av vattendragen, indämda strömområden och torrlagda sträckor. Vi arbetar för att en miljöanpassad hållbar vattenkraft så långt det går ska kunna samexistera med naturvärdena i vattnet.

miljöanpassning_vattenkraft_695x217.jpg

Med bred kompetens och nära samarbete mellan våra teknikområden tar vi ett helhetsgrepp om miljöfrågorna för att hitta fungerande lösningar som tar hänsyn till biologi och miljö såväl som produktionspåverkan, konstruktionsfrågor, dammsäkerhet med mera.  

Våra biologer, ingenjörer och miljövetare kan hjälpa till med alla typer av tekniska och naturlika fiskvägar, fiskanpassade intagsgrindar, biologiska undersökningar, biotoprestaurering, flödes- och beståndsmodellering

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö