Hydrogeologi

Vår drivkraft är möjligheten att få vara med och skydda våra yt- och grundvattenresurser och därmed bidra till att säkerställa en hållbar framtid.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hydrogeologiska frågeställningar och riskbedömningar avseende grundvattenrelaterad omgivningspåverkan i både jord och berg. Våra utredningar ligger ofta till grund för tillståndsansökningar för miljödom. Vi arbetar med grundvattenutredningar i uppdrag som berör stora som små infrastruktursatsningar, dricksvattenresurser och vattenskydds-
områden, deponier och föroreningar samt detaljplaner och nybyggnation.
Våra uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, entreprenörer och privata byggherrar.  

Vi inser värdet av den konceptuella förståelsen för ett områdes hydrogeologi och kombinerar därför fältarbete med hydrogeologiska beräkningar och modellering. 

Fältarbete kan till exempel inkludera; installation av grundvattenrör, prov-
pumpning, infiltrationsförsök, brunnsinventering, geofysiska markundersök-
ningar, grundvattennivåmätning, ytvattenkartering och flödesmätning samt vattenprovtagning. 

Kontakt

Profilbild för Magnus Zetterlund
Magnus Zetterlund
Team Geoteknik