Deponier

Behovet av att göra sig av med oönskat avfall har funnits i mänsklighetens historia. Dock har mängderna och farligheten på det avfall som uppstår ökat drastiskt. På Norconsult är vi med i hela processen från inventering till bland annat projektering av åtgärder.

Deponi_695x217px.jpg
I och med att städerna växte och industrialiseringen tog fart ökade mängden avfall kraftigt. Under 1960 och 1970-talen, i samband med den kemiska industrins utveckling, ändrades avfallets karaktär och kom att innehålla mer miljö- och hälsovådliga ämnen. Vilket idag måste hanteras.

Förvaring av avfall i en deponi räknas som en pågående miljöfarlig verksamhet även om deponin inte tar emot något nytt avfall. Detta beror på att utsläppen av föroreningar ändå fortsätter. Därmed gäller miljöbalkens regler och den som är ansvarig för deponin måste också utföra åtgärder för att minska miljöpåverkan. Vid inventering av deponin tar vi bland annat fram förslag till handlingsplan samt åtgärder.

För att få en bild av vad som finns i ett gammalt avfallsupplag och vilka typer av föroreningar som riskerar att spridas, utför vi historiska inventeringar. Som kompletterande information utför vi även provtagning av ytvatten och sediment, grundvatten och lakvatten.

Vi hjälper även till med tillstånd och anmälningar samt upprättar och utför kontrollprogram.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Uppdragsledare