Buller

Vi har heltäckande kompetens inom buller. Våra bullerexperter har lång erfarenhet av olika typer av bullerutredningar vid till exempel översiktsplaner, detaljplaner, bostadsexploatering och industri- etablering samt bullerutredningar i samband med väg- och järnvägsplaner (PM Buller). Vi utför även kommunomfattande bullerkartläggningar.


I miljökonsekvensbeskrivningar till detaljplaner svarar vi för bullerkapitlet.
Vi hanterar även buller från bland annat vägar, järnvägar, industrier och verksamheter. Vi analyserar beräkningsresultatet och jämför med riktvärdena. För befintlig och planerad bebyggelse tar vi fram åtgärdsförslag, dimen-
sionerar bland annat skärmar och fasader, för att klara riktvärdena och få en god ljudmiljö. Vi har även många års erfarenhet av att utföra mätningar av trafik- och industribuller.

Kontakt

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Marknadsansvarig Trafik, Väg och Gata