Buller

På Norconsult har vi heltäckande kompetens inom buller- och vibrations­utredningar. Våra bullerexperter har lång erfarenhet av olika typer av bullerutredningar vid till exempel översiktsplaner, detaljplaner, bostads­exploatering och industrietablering.I samband med väg- och järnvägsplaner beräknar vi ljudnivåer för omkringliggande fastigheter, jämför gällande riktvärden och ger förslag på möjliga åtgärder för att klara riktvärdena.

Vi gör även kommunomfattande buller­kartläggningar och tar fram åtgärdsförslag både för befintlig bebyggelse och för nybyggnation. I miljökonsekvensbeskrivningar till detaljplaner svarar vi för bullerkapitlet.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Anna-Lena Frennborn
Anna-Lena Frennborn
Team Trafik