Analys och utredning

Vi tror på att social hållbarhet ska utgöra en självklar del av varje projekt. För att identifiera och lyfta de sociala aspekterna inom planeringen och i det aktuella projektet utför vi olika analyser, utredningar och bedömningar.

varby_1000x600px.jpgVårt fokus är att välja rätt analys, utredning eller bedömning i rätt skede samt med utgångspunkt i projektets förutsättningar. Vi utför därför analyser och utredningar i processen samtliga skeden; från det tidiga skedet till detaljplaneskedet med efterföljande genomförande och projektering. Varje analys syftar till att belysa sociala värden och förstå hur olika åtgärder inverkar på den sociala hållbarheten. Vi kan bland annat social konsekvensanalys och bedömning, barnkonsekvensanalyser och social värdeskapande analys, bland annat. Välkommen att prata social hållbarhet med oss!

Social konsekvensanalys (SKA)

Vi utgår från den aktuella kundens metodik för SKA vid utförandet av social konsekvensanalys men anpassar processen efter varje enskilt projekt. I de fall kunden inte har en egen metodik utgår vi ifrån vårt eget arbetssätt samt andra befintliga metodiker. Metodiken för SKA används för att få ökad kunskap om platsen och för att identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand i planarbetet. Den används också för att ta fram åtgärder/förslag och för att konsekvensbeskriva olika förslag till förändring.

Barnkonsekvensanalys (BKA)

Vi utgår från den aktuella kundens metodik för BKA vid utförandet av barnkonsekvensanalys men anpassar arbetet efter det specifika projektet. Barnkonsekvensanalysen lyfter fram de frågor som är relevanta för barn och unga på ett systematiskt sätt. Barnkonsekvensanalyser görs för att utveckla barnperspektivet och barns eget perspektiv i stadsutvecklingen och därmed förbättra beslutsunderlaget i olika planeringsskeden.

Social konsekvensbedömning (SKB)

En social konsekvensbedömning (SKB) bidrar till att sociala frågor tidigt lyfts, ventileras och följs upp under planläggning och projektering av nya områden och förtätningsprojekt. Konsekvensbedömningarna ska bredda kunskapen om hur den fysiska planeringen påverkar människors välbefinnande och hälsa och ge bättre beslutsunderlag inför investeringar (Malmö stad). Social konsekvensbedömning och social konsekvensanalys har i stort samma syfte men kommer i olika skeden,

Social värdeskapande analys (SVA)

Den socialt värdeskapande analysen (SVA) är en analysmodell framtagen av Stockholms stad med syfte att integrera socialt värdeskapande kontinuerligt under planprocessen. Analysen genomförs i tidigt skede och används fortsatt genom hela planprocessen. I en SVA inventeras och identifieras platsspecifika utmaningar och förutsättningar. Lokalkännedom tillvaratas för att genom de stadsbyggnadsåtgärder som planeras kunna utveckla och främja befintliga värden och behov. Socialt värdeskapande kan till exempel handla om att genom stadsbyggnadsåtgärder bidra till att stärka social sammanhållning för att öka tilliten i lokalsamhället eller om att planera för att bostadsbyggandet ska bidra till minskad boendesegregation.

Hållbarhetskonsekvensbedömning (HKB)

Hållbarhetskonsekvensbedömningen är en ofta tvärfacklig utredning som väver samman och utreder social, ekologiska och ekonomiska intressen. Här kan vi erbjuda utredning och bedömning av såväl översiktsplaner som fördjupade översiktsplaner eller program.

Övriga tjänster

Sociala aspekter kan utredas och analyseras på många olika sätt. Vi hjälper till att föreslå rätt analys i rätt skede. Förutom SKA, BKA, SKB och SVA har vi kompetens inom syntax-analyser, jämställdhetsbedömningar, integrationsanalyser, mobilitetsutredningar, ort-, stads och entréanalyser samt hälsokonsekvensbeskrivningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan bidra till just ditt projekt!