Samhällsplanering

Samhället står inför stora förändringar som kräver nya lösningar. På Norconsult är vi intresserade och öppna för olika perspektiv – så länge det leder fram till hållbara lösningar.

Planering är ett komplext område där våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande planering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter – något som kräver djup insyn och bred förståelse.

För att våra analyser och beräkningar ska leda till hållbar utveckling tittar vi utifrån alla tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. Det är viktigt att se och förstå hur dessa dimensioner ska samspela. Bygger man till exempel en bro räcker det inte med att räkna på hur många fordon den ska kunna transportera, utan även hur den uppfattas fysiskt och estetiskt samt vilken påverkan den har på naturen och människor som rör sig i samhället.

Vi vet också att en väl fungerande dialog mellan alla inblandade parter är nödvändig för att slutresultatet ska bli väl fungerande.
Med den breda erfarenhet vi har av kommunal planering förstår vi också den kommunala processen bra och hittar oftast den kortaste beslutsvägen.

Vi vill påstå att vi kan samhällplanering bättre än de flesta.

Kontakt

Profilbild för Marcus Rydbo
Marcus Rydbo
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering