Våtmark

Våtmarker är en betydelsefull livsmiljö för ett stort antal arter och bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster så som vattenrening och buffert för hög- respektive lågflöden. Vi arbetar med att återskapa och återställa våtmarker som är en viktig del för att uppnå riksdagens miljökvalitetsmål om myllrande våtmarker.

våtmark_695x217.jpg

Vi kan hjälpa till med samtliga delar inom våtmarksåterställning så som LONA/LOVA ansökningar, våtmarksrådgivningar, hydrauliska modelleringar, utformning av dämmen, anmälnings- eller tillståndsärenden, entreprenadritningar samt entreprenadstöd.

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö