Sociala konsekvensanalyser

Vi tar fram sociala konsekvensanalyser i planprocessens olika skeden. I de fall det är särskilt viktigt att studera hur barnen i området påverkas gör vi en särskild barnkonsekvensanalys som utvärderar planförslaget ur ett barnperspektiv.


Vi arbetar även med syntax-analyser, för att studera hur stadsrummen och gatustrukturen påverkar förflyttningar inom ett område. Analysresultatet visar hur väl integrerat gatunätet är genom att identifiera vilka stråk som har höga respektive låga rörelseflöden.

Kontakt

Profilbild för Linda Hartzell
Linda Hartzell
Planarkitekt