Skyfalls- och översvämningskartering

Ett sätt att vara väl förberedd inför olika översvämningsscenarier är att upprätta en hydrodynamisk datormodell över aktuellt vattendrag och genomföra flödessimuleringar.

Skyfalls- och översvämningskartering_695x217px.jpgGenom upprättande av en sådan modell kan översvämningsområden för olika stora vattenflöden i vattendraget identifieras, i kombination med vattenstånd i nedströms liggande recipient. Dimensionering av eventuella högvattenskydd samt analyser av dess effekter kan med fördel göras i modellen.

Vi har bred erfarenhet av hydraulisk modellering med fokus på vattendrag, ytavrinning och marköversvämningar till följd av skyfall och höga vattennivåer. Kunder inom den kommunala, statliga och privata sektorn.

Läs mer om hur vi arbetar med översvämningar och skyfall här.

Jacob och Johan berättar mer om åtgärder mot översvämnningar samt hur vi kan ta hand om dagvatten genom regnbäddar.

Kontakt

Profilbild för Magnus Jewert
Magnus Jewert
Uppdragsledare - Avdelning Vattenbyggnad