Naturmiljödesign

Naturmiljödesign är ett finare ord för att skapa natur och naturvärden. Det kan bland annat vara aktuellt då man vill kompensera för ingrepp i naturområden.


Våtmarker, nya botten- och strandmiljöer i och vid vattendrag eller kanske blomrika ängsmarker med växter attraktiva för fjärilar och vildbin är några exempel på miljöer som kan nyskapas eller återskapas.

Naturmiljödesign kan också användas då nya miljöer skapas i närheten av tekniska anläggningar, såsom vägkanter, dagvattendammar med mera.

Kontakt

Profilbild för Ola Sjöstedt
Ola Sjöstedt
Team Miljö & Säkerhet