Hydraulisk modellering av ledningssystem

Hydraulisk modelleringskompetens finns inom ledningsnät, skyfall och urbana översvämningar. Kompetensen finns även inom vattendragshydraulik och översvämningar samt strömning i öppna vatten.

Inom hydraulisk modellering av ledningssystem kan projekten kan handla om utredningar av befintlig och nytt dag-, spill och dricksvattensystem, kapacitetsutredningar, påverkan, åtgärdsplanering, översvämningsproblematik, dimensionering av pumpstationer, tryckstegringsstationer och andra anordningar.

Inom hydraulisk ledningsnätsmodellering arbetar vi främst med MIKE Urban och MIKE Flood. Men även en hel del med PCSWMM. På Norconsult jobbar vi integrerat med moderna verktyg och har specialistkunskaper inom flera områden. Våra uppdrag återfinns hos kommuner, statliga myndigheter, entreprenörer och exploatörer.

Vi på Norconsult har även lång erfarenhet av nivå- och flödesmätning och insamling och hantering av mätdata, vilket vi använder för kalibrering av våra modeller.

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare