ISY Ettnoll VA

För kommunernas vatten- och avloppsnät - Dokumentation av VA har alltid varit en del av kommunernas verksamhet. ISY Ettnoll VA är ett system programvara för dokumentation och analys av vatten- och avloppsnät.


Grunden i systemet är digitala kartor där all information lagras. Bland annat lagras ledningarnas exakta placering och all information om ledningar, brunnar, ventiler med mera.

Det är även möjligt att lagra och koppla bilder, filmer och dokument till alla objekt. All befintlig infor­mation kan placeras på sin egen geografiska hemvist och förvandlar kartan till en geografisk databas.

Kontakt

Profilbild för Jan-håkan Westbom
Jan-håkan Westbom
Teamchef, Data/ Gis