Hydraulisk och hydrologisk modellering

Vi erbjuder hydraulisk modelleringskompetens inom ledningsnät och vattendrag för alla typer av scenarion, inklusive skyfall- och översvämningssimuleringar.

Inom hydraulisk modellering av ledningssystem kan projekten handla om utredningar av befintligt och nytt dag-, spill- eller dricksvattensystem. Syftet med utredningarna kan vara väldigt varierande, bland annat innefattar de kapacitetsutredningar, påverkansanalyser, åtgärdsplanering, översvämningskartering samt dimensionering av pump- och tryckstegringsstationer.

Inom hydraulisk ledningsnätsmodellering arbetar vi främst i MIKE-moduler men även en hel del med PCSWMM. Vi arbetar även integrerat med moderna verktyg och har specialistkunskaper inom flera områden. Våra uppdrag återfinns hos kommuner, statliga myndigheter, entreprenörer och exploatörer.

Vi på Norconsult har även lång erfarenhet av nivå- och flödesmätning samt kalibrering av våra modeller.

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare