Ekosystemtjänstanalyser

Analys av naturens ekosystemtjänster utgår från ekosystemens nytta för människan och sätter fokus på värdet av olika naturmiljöer för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Exempel på ekosystemtjänster är rening av vatten, pollinering och rekreation.


Vi utför ekosystemtjänstanalyser som underlag till översiktsplaner, detaljplaner och grönplaner, men även i samband med nyanläggning, utveckling och förvaltning av områden. Ett integrerande ekosystemtjänstperspektiv redan i planskedet bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Vi genomför anpassade ekosystemtjänstanalyser i olika skalor och detaljeringsgrad för alla sammanhang och livsmiljöer. Vi kartlägger och värderar befintliga och potentiella ekosystemtjänster. Ekosystemtjänstperspektivet används även i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Kontakt

Profilbild för Dagmar Clough
Dagmar Clough
Miljökonsult