VA-utredningar

Vi har lång och bred erfarenhet av olika typer av VA-utredningar, bland annat till översikts- och detaljplaner, samt dimensionering och underlag för projektering.

Våga_vattentorn-White-695x217px.jpg
VA-utredningarna kan handla om klassiska utredningar kring dagvatten-
hantering i exploaterings- och omvandlingsområden, utredningar av spill- och dricksvattensystem, kapacitetsutredningar, föroreningsberäkningar, reningsmetoder, recipientpåverkan, MKN, åtgärdsplanering, skyfalls- och översvämningsproblematik, effekter av stigande hav, hydraulisk modellering, specialistkompetens, uppdragsledning och mycket mer. Utredningarna kan även handla om juridik, VA-planer och omvandlingsområden och verksamhetsområden.

Hydraulisk modelleringskompetens finns inom ledningsnät, skyfall och urbana översvämningar, vattendragshydraulik och översvämningar, strömning i öppna vatten samt grundvatten. 

Våra uppdrag återfinns hos kommuner, statliga myndigheter, entreprenörer och exploatörer.

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare