Vi visar gaturummets potential

Vi vann uppdraget att att utföra syntaxanalyser, åt Mölndals stad, för nyexploatering av Forsåkersområdet.

Levande stadsrum

Ett av fundamenten inom space syntax-teorin är att gators relation till varandra påverkar hur människor rör sig i en stad eller ett område. Detta fenomen beskrivs som rumslig integration. Vid de välintegrerade stråken finns grundförutsättningar för levande stadsrum där människor rör sig, med potential för verksamheter, service och andra målpunkter. Analyserna visar även på gators potential för sociala möten som kan vara viktiga för trygghetsaspekten.

Vi gjorde de första analyserna av förutsättningarna idag och några alternativ i april 2014.

Analys av strukturer

Därefter har olika strukturer för Forsåker och brolösningar till centrum analyserats i samarbete med beställaren och de arkitekter som ritat på bebyggelsestrukturen.

En viktig aspekt för att utvärdera space syntaxanaly­ser är att utgå ifrån projektets målsättning. Det är inget självändamål att få så många högt integrerade stråk som möjligt, det är främst av vikt att de integrerade stråken stämmer överens med var verksamheter och service ligger eller ska etableras. Att orienteringen mot viktiga målpunkter stöds.

I projekt för Forsåker var tanken att de befintliga fabrikslokalerna ska komma att utgöra centrum i den nya stadsdelen och en bebyggelsestruktur söktes som skulle stärka stråket mellan de befintliga fabriksområdet samt kopp­lingar till resecentrum och Mölndals innerstad. För att uppnå detta mål visade analyserna tydligt att en ny gångbro mellan innerstan och "Fabriksgatan" är av stor betydelse.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg