Vattentäkt Stora Klobo i Fågelfors

Vi på Norconsult fick i uppdrag av Högsby kommun, genom Östra Smålands kommunalteknikförbund att genomföra en tillståndsprocess för vattenverksamhet för Stora Klobo vattentäkt i Fågelfors, i östra Småland.

I uppdraget har en tillståndsprocess för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av grundvatten för allmän dricksvattenförsörjning genomförts. 

Samråd
Tillståndsprocessen inkluderade undersökningssamråd med framtagandet av samrådsunderlag, samråd med myndigheter och sakägare, upprättande av liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken samt en teknisk beskrivning om vattentäkten.  

I uppdraget har miljökonsekvensbedömningar utförts för att utreda verksamhetens påverkan på omgivningen och olika miljöaspekter. Inom influensområdet har bland annat naturvärden, skyddade områden så som nyckelbiotop, riksintresse för naturvård, markavvattningsföretag samt Natura 2000-område påträffats. Utöver detta har även påverkan på grundvattennivåer av ett varmare klimat i framtiden utretts.

Domen för uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning från Stora Klobo vattentäkt vann laga kraft i oktober 2021.

Kontakt

Profilbild för Frida Åkerström
Frida Åkerström
Miljöhandläggare