VA-utredning till planprogram, Vabränna

I samband med framtagande av nytt planprogram för ett jordbruksområde vi Vabränna, norr om Varberg, har vi utrett hanteringen av framtida vatten och avlopp i området.

Programområdet som är på cirka 30 hektar planeras att bebyggas med cirka 150 bostäder, men har inga befintliga anläggningar för hantering av vatten och avlopp. VA-anläggning.

Vi har på uppdrag av Varbergs kommun/VIVAB utrett framtida VA, där vi har genomfört lågpunktkartering samt modellering av det föreslagna dagvattensystemet i Mike Urban, för att få en bild av Vabrännabäckens kapacitet och för att kunna dimensionera flödesutjämningen.

Förslag genom modeller
Befintliga och framtida föroreningsbelastning från programområdet har beräknats med StormTac och framtida belastning har därefter reviderats i Mike Urban-modell. Med föreslaget reningssystem bedöms genomförande av planen inte försvåra arbetet med miljökvalitetsnormer.

Förslaget spillvatten- och dricksvattensystem har dimensionerats översiktligt. Spillvattenavledningen presenteras med två alternativ, med och utan pumpning.

Skydd vid skyfall
För hantera de förändrade dagvattenflödena föreslås dagvattendammar, svackdike och fördröjningsanläggning. En översvämningsyta har översiktligt föreslagits för att skydda byggnaderna mot skyfall.

För att skydda planerad bebyggelse från avvattning av omkringliggande naturmark föreslås anläggning av avskärande diken, översvämningsyta, vägtrummor samt en längre ledning.

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare