Utrivning av dammar och biotopvårds­åtgärder

Vi har utrett utrivningsåtgärder och biotopvårdsåtgärder vid flera äldre såg- och flottningsdammar i biflöden till sjön Unden i Västergötland. Ett flertal av åtgärderna har genomförts med kraftig ökning av fisktätheter som följd.

Migrationsbarriärer för fisken

Under 1800-talet till tidigt 1900-tal transporterade man timmerstockar längs med flertalet strömmar och åar i Sverige, vilket har haft inverkan på dessa bland annat vad gäller fisk­beståndet. Strömmarna har ett underskott på block och stenbumlingar. De äldre dammar­na, vilka i många fall inte är i bruk längre, utgör migrationsbarriärer för fisken.

Restaureringen ledde till ökning av öringstammen

Vi har undersökt och tagit fram mätningar för restaurering i de strömmar som påverkats av flottningsaktiviteterna i biflödena till sjön Unden. Flertalet dammar som utgör migrations­barriärer flyttades, block och stenbumlingar sattes tillbaka i strömmarna. Dessutom åter­skapades öringens yngelmiljöer vilka har saknats i mer än ett sekel. Mätningarna för restaurering ledde till en signifikant ökning av öringstammen i strömmen. På tre år har mängden öringyngel ökat från 28 yngel per 100 kvm till 200 yngel per 100 kvm.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Björn Tengelin
Björn Tengelin
Miljöutredare