Utredning för ombyggnad av E20

Norconsult har för Trafikverket arbetat med vägplan och förfrågningsunderlag för ombyggnad av E20 på delen förbi Skara, närmare bestämt Vilan-Dalaån-Ledsjö. Genom Norconsults samlade kompetens tog vi fram uppgifter som ledde till att beställaren gav det ursprungliga projektet en mer hållbar riktning.

I uppdraget ingick bland annat att studera var på sträckan som det var lämpligt att placera en större faunapassage, för att vägen inte skulle bilda en kraftig barriär som påverkar möjligheterna för djur att röra sig i landskapet.

Norconsults utredning fastslog att två större passager var lämpliga, en på södra delen av sträckan och en på norra. Eftersom det för den norra delen bara fanns finansiering till en enklare vägombyggnad rekommenderade våra trafikutredare att en större passage byggdes i söder och att en passage i norr skulle byggas om när det var aktuellt med en mer omfattande vägombyggnad.

Hållbara lösningar och minskad barriäreffekt
Samtidigt som Trafikverket till att börja med gick vidare med förslaget till en enklare ombyggnad uppmärksammade man internt att detta skulle leda till en lösning som inte var långsiktigt hållbar. Med Norconsults arbete som underlag fick man fram kompletterande finansiering för att göra en större ombyggnad. Det ursprungliga, enklare, förslaget har nu dragits tillbaka och vi tar fram ett nytt som både ger en säkrare väg och minskar barriäreffekterna på sträckan.

I uppdraget har Norconsult deltagit med många olika kompetenser, framförallt från Trafik, Miljö och säkerhet, Väg- och järnvägsteknik. Tack vare Norconsults samlade kompetens tog vi tillsammans fram uppgifter som ledde till att beställaren gav det ursprungliga projektet en mer hållbar riktning.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Karin Gamberg
Karin Gamberg
Teamchef Trafik
Profilbild för Kurt Lundberg
Kurt Lundberg
Civilingenjör Trafik och Miljö