Utredning av nytt dricksvattensystem i Köping

Tätbebyggda områden längs Norra mälarstranden i Köpings kommun ska utvecklas till verksamhetsområden, enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vi har vunnit uppdraget att ta fram förslag till utformning av nytt dricksvattensystem för området.

Utvecklingen av området innebär att en ledning ska byggas, delvis på Mälarens botten, och ansluta områdena till de kommunala vatten- och avloppsverken. Tillsammans med underkonsulten Pencon har vi tagit fram tre förslag till utformning av nytt dricksvattensystem för Norra mälarstranden.

Dimensionerinsberäkningar
En befintlig hydraulisk beräkningsmodell för dricksvattendistributionen i kommunen har använts, för att utreda kapaciteten i befintlig anläggning och för det ökade uttaget. Vi har även utfört dimensioneringsberäkningar för det nya ledningsnätet samt för tryckstegringsstationerna, vilka förser högt belägna områden med vatten när det normala trycket inte räcker till.

Utifrån dimensioneringsförutsättningar och Svenskt Vattens publikationer har tre förslag tagits fram med en, två respektive tre tryckstegringsstationer och olika ledningsdimensioner.

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare