Utredning av Lissmaåns kapacitet

På uppdrag av Huddinge kommun har Norconsult tagit fram en utredning av kapaciteten i Lissmaån och förslag på förbättringsåtgärder. Området är utsatt för översvämningar från Lissmaån idag och eftersom det planeras ytterligare exploateringar i åns avrinningsområde krävs att befintlig avledningssituation utvärderas och framtida scenarier studeras.

Delar av Lissmaån och områdena kring ån ingår i Lissmasjöns sjösänkningsföretag som härstammar från år 1917. Området kring ån är mycket flackt vilket försvårar möjligheterna för vattnet att rinna av naturligt. Vidare är ån kulverterad på ett flertal platser vilket begränsar flödeskapaciteten ytterligare.

För att utvärdera kapaciteten har en hydraulisk modell byggts upp i programvaran HEC-RAS där olika scenarion har simulerats. Flöden med återkomsttider motsvarande 10 år och 100 år har simulerats och konsekvenser studerats med och utan föreslagna åtgärder. Simuleringarna visar att maxkapaciteten i ån redan idag nås vid 10-årsflödet, varvid förbättringsåtgärder krävs.

För att åtgärda översvämningsproblematiken har möjligheterna utretts att antingen öka den avledande kapaciteten utmed ån, alternativt att anlägga utjämnande dagvattenmagasin för att på så vis möjliggöra en begränsning av flödet från angränsande områden. På detta vis kan toppflöden bromsas upp och portioneras ut under en längre tid. Eftersom området kring Lissmaån är mycket flackt och ån delvis är belägen i naturreservat och natura 200 vilket begränsar möjligheterna att anlägga utjämningsvolymer.

Från framtida exploateringar inom Lissmaåns avrinningsområde bör allt dagvatten fördröjas inom respektive planområde till att motsvara befintliga flöden eftersom åns maxkapacitet redan idag bedöms vara nådd.

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
Uppdragsledare Team VA-teknik