Utfyllnadsområde Surte

I arbetet med sanering av förorenad mark i Göta älv fick vi uppdraget av Ale kommun att utföra projektering av efterbehandlingsåtgärder enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för utfyllnadsområdet på fastigheterna Surte 2:38 och del av 43:1.

Arbetet innebar utförande av geotekniska, hydrogeologiska och kompletterande miljötekniska undersökningar och utredningar i syfte att närmare utreda och beskriva områdets förutsättningar samt projektera för efterbehandling. Vi tog även fram flera åtgärdsförslag för sanering och skredsäkring, samt rekommenderade ett åtgärdsalternativ.

Förutom ovan nämnda utredningar gjordes även bland annat ett pilotförsök för vatten­reningstekniker, miljöinventering av våtmark och materialinventering av byggnad. En riskhanteringsplan upprättades för hela projektet, från projektering till slutkontroll efter utförd efterbehandling.

Inför efterbehandlingen upprättade vi en MKB för planerat efterbehandlingsarbete samt tog fram en tillståndsansökan för vattendom till Mark- och miljödomstolen. Vi presenterade ansökan i domstolen och erhöll en för projektet gynnsam dom. Inför utskick av för­frågningsunderlagen upprättade vi en modell för utvärdering av anbud. Vi utförde även utvärdering av inkomna anbud åt Ale kommun.

Under projekteringen har kostnadsuppskattningar för planerade efterbehandlingsåtgärder löpande tagits fram åt beställaren. Vi har även medverkat vid framtagande av bidrags­ansökan och presentation av kostnader med mera för Naturvårdsverket. Efter avslutat uppdrag fick vi även arbeta som beställarstöd.

Kontakt

Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Uppdragsledare