Ursviksskolan

Norconsult har tagit fram ett gestaltningsförslag och projekterat förskolegården och skolgården för Ursviksskolan. Projektet omfattar programhandling till bygghandling.

Norconsults landskapsarkitekter fick i uppdrag av Sundbyberg stad att tillsammans utforma och projektera skolgård och förskolegård till Ursviksskolan som efter ombyggnad skulle rymma F-6 skola för ca 500 elever. Den nya skolbyggnaden ritades av Marge Arkitekter och i projektet fanns ett stort fokus på hållbarhet och Miljöbyggnad Guld skulle uppnås.

Spännande rums- och funktionsindelning

Utformningen av landskapet tog avstamp i lekfull arkitektur med varma färger och ett karaktäristiskt zick-zack tak. Den äldre klassiska kvadratiska gården kompletteras med en gård med starka, assymmetriska former som ger en spännande och tydlig rums- och funktionsindelning. En svagt sluttande huvudgångväg sicksackar sig ned över tomten och binder samman skolbyggnadens entréer med skolgårdens lekytor. Entréerna till skolbyggnaden tydliggörs med små entrétorg belagda med betongplattor, solitärträd upplysta av markstrålkastare samt färgglada runda bänkar.

Fokus på tillgänglighet

Syftet med utformningen av skolgården var att skapa en stimulerande och spännande miljö med platser för olika typer av aktiviteter, samlings- och mötesplatser. Regnvatten från taken användes för vattenlek på gården. Förändringarna med de nya byggnaderna innebar en helt ny höjdsättning av marken. Stor vikt har lagts vid tillgängligheten. Alla delar av gården nås utan trappor. De flesta lekredskap är anpassade för personer med en funktionsnedsättning som kräver rullstol eller dylikt.

Projektet inleddes 2013 och slutfördes 2015.

Kontakt

Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Teamchef Landskap