Tryggt och trevligt genom Alingsås

2012 inledde vi ett arbete med att ta fram en arbetsplan för ombyggnad av en del av E20, som ligger direkt norr om Alingsås tätort.

Genomfart Alingsås

Trafikverket arbetar med att förbättra E20 på fem ställen i Västra Götaland. Det handlar bland annat om sträckan Kristineholm–Bälinge som ska bli fyrfältig motorväg med planskilda korsningar, och om Genomfart Alingsås, där det byggs en nedsänkt fyrfältsväg med trafikplatser. Förutom väg E20 ska projektet dessutom innefatta en parallell lokalväg som i framtiden ska försörja ett, av kommunen planerat, verksamhetsområde.

Landskapsanalys för grundförutsättningarna

I samband med projekteringen har det krävts arkeologiska urgrävningar, två tillstånds­ansökningar för vattenverksamhet och två anmälningar om vattenverksamhet. Inlednings­vis i projektet gjordes en landskapsanalys vars syfte var att ta fram grundförut­sättningarna för projektet både ur ett gestaltningsperspektiv men också ur ett tekniskt perspetiv som till exempel geotekniska förutsättningar.

Ett byggnadsverk har utformats för att, förutom enskild väg och en omgrävd bäck, också fungera som faunapassage under E20. För det fortsatta arbetet togs det fram ett förfråg­ningsunderlag för totalentreprenad. Entreprenaden innhöll två huvuddelar där den ena, för lokalvägen, utformades för utförandeentreprenad och delen för huvudvägen för total­entreprenad.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Elisabeth Setterstig
Elisabeth Setterstig
Team Väg- & Järnvägsteknik