Trafikutredning i samband med fördjupad översiktsplan

I Trollhättans stads nya "Översiktsplan 2013: Plats för framtiden" redovisas tätortsutbyggnad av Nya Älvstaden som ett av de mest prioriterade utvecklingsområdena i kommunen. Vi fick i uppdrag att utreda behoven av en ny älvförbindelse.

Nya Älvstaden är en ny stadsdel som ska växa fram på ömse sidor av Göta älv strax norr om stadens centrala delar och byggas ut med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. En ny bro föreslås i översiktsplanen för att länka samman de båda sidorna av området.

Utreda behovet av ny bro

Vi vann uppdraget att utreda behoven av en ny älvförbindelse. Utredningen genomfördes under januari-mars 2015. Syftet var att bedöma behovet av en ny bro för de olika trafikslagen gång och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik utifrån hur väl upp­ställda mål uppnås. I det ingick också att studera sociala förutsättningar och behov, särskilt kopplat till gång- och cykeltrafiken, men även i förhållande till de andra trafikslagen.

I utredningen har vi svarat på om bron behövs, vilken standard bron bör få och ungefär var den bör placeras, med hänsyn till de olika trafikslagen och ur ett socialt perspektiv. Vi har även sett till konsekvenserna av en ny bro, bland annat i restid och miljöpåverkan både med kommunala transportmedel samt med bil.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Maria Young
Maria Young
Trafikutredare