Stabil grund för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdoms­sjukhus ska på beslut av regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen byggas ut till ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecia­liserad barnsjukvård, klinisk forskning.

Speciella byggtekniska krav, högt ställda hållbarhetskrav i kombination med en utformning som ställer personal- och patientbehov i fokus, gör projektet unikt.

Uppförandet av byggnaden sker i form av en samverkanspräglad utförandeentreprenad med NCC som generalentreprenör. Vi på Norconsult har som underkonsult till VBK med Västfastigheter som beställare, ansvar för grundläggningsfrågor som rör geoteknik, berg, geohydrologi och miljö. Fram till byggstart 2015 har vi upprättat tekniska handlingar i samband med programskede, system- och bygghandling, inklusive undersöknings- och kontrollprogram.

"Då projektet samt våra åtaganden mot beställaren hela tiden har vuxit i omfattning har det varit svårt med den långsiktiga planeringen. Vi upplever att Norconsult trots denna i många lägen svåra situation hela tiden har levererat enligt önskemål."
- Lukas Jakobsson, VBK

Under pågående grundläggningsarbeten fungerar vi som teknikstöd med ansvar för kontroller av schakt- och markarbeten. Samtidigt pågår markundersökningar och projektering av flera kulvertanslutningar med omgivande byggnader till systemhandling.

När tillbyggnaden står färdig 2019 kommer den att utgöra kärnan i ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus där barnperspektivet har varit vägledande för alla verksamheter och miljöer.

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Affärsområdeschef Väg & Bana