Stadsutvecklingsprojekt i Högsbo

Inom ramen av ett stadsutvecklingsprojekt i Högsbo vann vi uppdraget att identifiera förtätnings- och utvecklingsmöjligheter i stadsdelen. Uppdraget innebar även att ta fram förslag på förtätning.

Viktigt att skapa en god boendemiljö

Vi fick uppdraget att studera möjliga lägen för bebyggelseförtätning i stadsdelen Högsbo. Uppdraget har berört en rad frågor aktuella vid förtätning med främst bostäder i mellan­stadsmiljö. Viktiga frågor att ta hänsyn till har varit att skapa en god boendemiljö för tillkommande såväl som befintliga boende.

Parkeringslösningar för tillkommande bostäder och verksamhet utgjorde en annan viktig fråga att lösa. På vissa platser föreslås nya parkeringsgarage, som även kan frigöra grönytor och möjliggöra en utveckling av gårds­miljöerna. Föreslagna lägen har analyserats utifrån tillgången till service såsom kollektivtrafik. Övergripande trafikfrågor har analyserats, som till exempel möjlig trafikmatning, gång- och cykelstråk samt trafikbuller.

Ett nära samarbete mellan kompetenserna

I och med att projektet berörde möjlig förtätning inom Familjebostäders mark har ägandefrågor utgjort en viktig förutsättning. Uppdraget har skett i nära samarbete mellan planarkitekter, arkitekter och 3D-visualiserare på Norconsult. Efter den här översiktliga studien i Högsbo har vi fortsatt arbetet med att ta fram underlag inför detaljplaner.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg