Stadsutveckling i Fjällbo park

Vårt uppdrag har gått ut på att föreslå ny bebyggelse i Fjällbo park, i nordöstra Göteborg. Arbetet har skett parallellt och i nära samarbete med den detaljplaneprocess som pågår för området.

Förslag på kompletterande bebyggelse

Uppdraget syftar till att hitta lämpliga förslag och omfattning på kompletterande bebyggelse i området, samt att göra volymstudier och solstudier till dessa. Förslagen har tagits fram i en dialog med Stadsbyggnadskontoret och Familjebostäder samt Egnahemsbolaget.

Målet har varit att skapa en god boendemiljö där man tar hänsyn till de befintliga boende i området. Området har kulturhistoriska värden vilket har krävt anpassning av tillkommande bebyggelse, avseende placering och utformning. En annan viktig faktor är Fjällbo parks roll som rekreations­område och grön oas i området, där det finns många unika trädarter som ska bevaras. Inom uppdraget ingick att titta på övergripande förslag till utveckling av gårds­miljöerna. Andra viktiga faktorer är anpassning till topografin samt parkeringslösningar för tillkommande bostäder och verksamheter.

3D-modeller för solstudier

I projektet tog vi fram olika typer av 3D-modeller med olika syften, såsom solstudier. Vi använde även 3D-gatuvyer som ett arbetsredskap i dialogen med beställaren och Stadsbyggnadskontoret, för att se hur förslagen skulle upplevas i gatunivå.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Erik Wikström
Erik Wikström
Team Plan