Spillvattenutredning Rödvenen, Södertälje

I samband med exploatering av området Rödvenen i Södertälje fick vi i uppdrag att bland annat undersöka olika alternativ för utformning av spillvattennät.

I samband med exploatering och förtätning av området Rödvenen i Södertälje kommer spillvattennätet att belastas hårdare. Detaljplan i kombination med strukturplan kommer att möjliggöra för ytterligare 750 bostäder samt ett hotell inom utredningsområdet. Enligt befintlig hydraulisk modell går idag befintlig pumpstation full och bräddning sker regelbundet.

Utredningen syftar till att med hjälp av en befintlig spillvattenmodell i Mike Urban undersöka olika alternativ för utformning av spillvattennät samt pumpstation som klarar att omhänderta ett ökat flöde orsakat av exploatering.

Alternativ för utformning
Tre alternativ för framtida utformning av spillvattennät samt pumpstation har undersökts och utvärderats. Alternativen har föreslagits så att eventuell bräddning inte ska nå intilliggande vattenskyddsområde Malmsjöåsen.

Vidare har vi även undersökt om inkommande självfalsledningar samt efterföljande tryckledning klarar den förändring som exploateringen medför. Enligt resultat från modellen medför samtliga tre alternativ att efterföljande tryckledning från pumpstationen behöver läggas om med en större diameter än vad den har idag. 

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare