Miljökontroll för spillvattenledningar i Göteborgs södra skärgård

Vi fick i uppdrag att utföra detaljprojektering, upprätta förfrågningsunderlag samt stå för miljösamordning och miljökontroll i byggskedet av nya spillvattenledningar mellan Göteborgs södra skärgård och fastlandet.

Göteborg Kretslopp och vatten anlade under 2012–2013 nya sjöförlagda spillvatten­ledningar i Göteborgs södra skärgård. Syftet med projektet var att förnya och förbättra avloppsnätet och öka dess kapacitet.

Där vattendjupet understiger 5 meter har ledningarna i huvudsak schaktats ned i botten­sedimenten med hjälp av lång­grävare på pråm men även spolning har används som anläggnings­metod. På djupare vatten har ledningarna lagts direkt på havsbotten. Nya ledningar har lagts på en sammanlagd sträcka om cirka 19 kilometer mellan öarna och in till fastlandet där vattnet leds vidare för rening i Ryaverket.

Vi fick i uppdrag att upprätta miljökontrollprogram, vi utförde miljöundersökningar samt skötte miljösamordningen under byggtiden. I uppdraget har bland annat sediment­undersökning, vattenprovtagning, hantering av markföroreningar, miljöanalyser och miljösammanställningar ingått. Vi har även utfört detaljprojekteringen av spillvatten­ledningarna samt upprättat förfrågningsunderlag och relationshandlingar.

Kontakt

Profilbild för Herman Andersson
Herman Andersson
Teamchef, VA-Teknik