Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys för planprogram i Visättra

Visättra är beläget i den regionala stadskärnan Flemingsberg. När Flemingsberg växer ska det säkras goda helhetslösningar för Visättra. Det görs ett omfattande planprogram för Visättra där Norconsult utför en social- och barnkonsekvensanalys för att bidra till ökad social hållbarhet. Planprogrammet avser förtätning i befintligt bostadsområde från miljonprogramstiden.

Norconsult tar fram en kombinerad social- och barnkonsekvensanalys i samband med planprogram för Visättra.

Analysen är uppbyggd av en nulägesanalys med tillhörande åtgärdsförslag, en konsekvensanalys av planprogrammets sociala aspekter samt av slutsatser och rekommendationer för Visättras utveckling. Syftet med uppdraget är därigenom att fördjupa kunskapen om programområdet utifrån social- och barnperspektiv samt att med en inventering och handlingsplan skapa bättre förutsättningar för att inarbeta dessa perspektiv i planförslaget. För att samla kunskap från boende i Visättra genomför Norconsult en digital dialog i samarbete med Huddinge kommun.

Analysen byggs upp efter Huddinge kommuns metod och behandlar aspekterna sammanhållning och jämlikhet, vardagsliv, delaktighet och inflytande, trygghet och folkhälsa. Dessa utgör utgångspunkter för analysen.

Nulägesanalysen visar för närvarande bland annat att tillgång till naturområden och idrottsplatser är en styrka i Visättra som framförallt barn och unganyttjar. Detta är således en viktig aspekt att lyfta vidare i åtgärdsförslag och rekommendationer för att inte riskera att tillgängligheten dit försvinner vid framtida byggnation. Förätning av bostadsområden är idag planerad delvis på dessa gröna ytor och rekreationsområden.

Kontakt

Profilbild för Linda Hartzell
Linda Hartzell
Planarkitekt
Profilbild för Linnea Fröjd
Linnea Fröjd
Planarkitekt