Social analys Partille

Partille kommun håller på att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Som underlag till översiktsplanen har vi tagit fram en social analys som syftar till att  öka förståelsen för sociala och rumsliga strukturer.

Genom att identifiera mönster och strukturer kan vi uppnå en större förståelse för vilka möjligheter och utmaningar Partille står inför. Fokus ligger på segregation, trygghet och lokala torg. Analysen består av text och kartor, varav samtliga kartor gjorts i Map Info. Kartorna bygger på statistik om inkomstnivåer samt dag- och nattbefolkning.

Bebyggelsestruktur och barriärer studeras också. Vidare används så kallade Space syntax-analyser som mäter integrationen i gatunätet, det vill säga hur välintegrerade gaturummen är. Slutsatserna från analysen används som underlag till översiktsplanen och tillhörande MKB.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg