Skyfallskartering Skövde

På uppdrag av Skövde kommun har Norconsult AB tagit fram en skyfallskartering för Skövde tätort. Resultaten har analyserats utifrån samhällsviktiga funktioner och andra av kommunen utvalda viktiga funktioner inom tätorten. Resultaten av skyfallskarteringen har även analyserats utifrån utpekade större exploateringsområden i översiktsplanen.

En hydraulisk modell för simulering byggdes upp i programvaran Mike 21 FM. Modellen har begränsats till att omfatta områden klassade som bebyggelseområden enligt fastighetskartan från Lantmäteriet.

Skyfall innebär att stora nederbördsmängder faller på kort tid. Vid modellering av regn används ofta typregn vilka är konstruerade, förenklade regnscenarier. I föreliggande projekt användes ett blockregn med återkomsttid 100 år och varaktighet 30 minuter.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
Uppdragsledare Team VA-teknik