Sanering längs med Kungsbackaån

Kungsbacka kommun startade ett arbete med att förhindra att Kungsbackaån inte skulle svämma över i de centrala delarna av staden. Vi fick till en början uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag och sedan en miljökonsekvens­beskrivning för tillståndsansökan om vattenverksamhet. Sedan tog saken en ny vändning.

– Vi fick veta att det kanske hade legat miljö­farliga verksam­heter vid ån längre bak i tiden, säger Ulf Johansson, som arbetar med miljö och säkerhet på Norconsult.

– Det visade sig inte stämma, men när vi borrade och tog prover hittade vi däremot poly­aromatiska kolväten och spår av tungmetaller i det material som använts som fyllning i åbrinken. När vi sedan undersökte hela sträckan stod det klart att vissa mindre områden var väldigt förorenade och att halterna var förhöjda i vissa andra områden, fortsätter Ulf.

Innan Kungsbackaån över­svämnings­säkrades krävdes det en sanering. Vi har presenterade sex alternativ till saneringen, allt från att ett mindre område på 700 kvadratmeter skulle saneras till att ett område på 8 200 kvadratmeter skulle saneras.

Kontakt

Profilbild för Ulf Johansson
Ulf Johansson
Uppdragsledare