Riskutredning transporter av farligt gods på E6

Norconsult har genomfört en riskutredning för transport av farligt gods på E6 förbi fastigheter med ett minsta avstånd till vägen av cirka 15 meter. 

På fastigheterna planeras byggnad av kontorshus i cirka 7 våningar. Den fördjupade översikts­planen för farligt gods i Göteborg förespråkar ett avstånd på 50 meter mellan vägen och kontors­byggnader.

Utredningen visade att de förväntade risknivåerna inom planområdet ligger över både de nationellt tillämpade och de lokala kriterierna för acceptabla av risknivåer. Ett åtgärdspaket föreslogs därför för att förbättra situationen. Åtgärder omfattade bland annat skyddsåtgärder längs vägen och åtgärder på fasaden på de planerade kontorshusen.

Efter genomförda åtgärder bedömdes risk­situationen att bli tolerabel och detaljplanen blev godkänd.

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport