Riskutredning Hestra

Vi på Norconsult fick i uppdrag att utföra riskutredningar i samband med arbetet av detaljplaner för bostäder i Hestra utanför Borås.

Söder om planområdet ligger Ramnaslätts industriområde. Verksamheter i närområdet har inventerats i två steg där risker har kartlagts och en fördjupning av bedömda risker skett. Några av de riskfrågor som varit aktuella är buller, hantering av miljö- och brandfarliga produkter samt utsläpp till luft.

En bedömning av riskernas påverka på planområdet genomfördes och åtgärdsförslag eller behov av fördjupade utredningar har föreslagits.

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport