Process- och designstöd för utvecklingsplaner i Huddinge

Vi vann uppdraget att åt Huddinge kommun vara process- och designstöd vid framtagandet av utvecklingsplaner för Vårby samt centrala Skogås och Trångsund. Planerna ska visa på viljeinriktningen och ambitionen för områdena och därmed vara vägledande för utvecklingen fram till år 2050.

Utvecklingsplan i Vårby
Vårby ligger naturnära intill Mälaren i kommunens västra del, med närhet till både Kungens kurva, Skärholmen, Fittja och Alby. Här finns många fina kvaliteter men även utma­ningar i form av dominerande trafikbarriärer och en osam­manhängande bebyggelse­struktur. Området präglas även av en del sociala utmaningar, varför social hållbarhet har utgjort en kärnfråga genom hela processen. Utvecklingsplanen syftar till att skapa förändringar och tillägg i stadsstrukturen som ska underlätta vardagen, tillföra värden och öka livskvaliteten för människorna i Vårby. 

Fokus på social hållbarhet
Vi har i uppdraget arbetat utifrån processmetoden Design Thinking och dess tre faser; förstå, utforska och kon­kretisera, med särskild tonvikt på social hållbarhet. I framtagandet av den nya utvecklingsplanen har vi varit processledare och lett det kreativa arbetet, där en projektgrupp från kommunen, underkon­sult och en referensgrupp deltagit. Vi har även ansvarat för att, tillsammans med kom­munen, planera, leda och sam­manställa en rad worksshops med kommunens tjänsteper­soner.


Utvecklingsplan Skogås/Trångsund - mål, vision, & strategier
Skogås och Trångsund ligger i kommunens östra del med närhet till sjö och natur, i pärlbandet mellan Farsta centrum och den regionala kärnan Haninge centrum - ett fåtal pendeltågs­stopp från innerstaden.

Nära samarbete för gemensam vision
Tillsammans med Huddinge kommuns för­valtningar och politiker, invånare samt fastighetsägare har vi tagit fram en gemensam målbild, ett visionsdokument samt strategier för kommande strukturplan över området. Vi har i uppdraget arbetat utifrån processmetoden Design Thinking och dess tre faser; förstå, utforska och kon­kretisera. De två inledande faserna har utgjort projektets tyngdpunkt med en gedigen kunskaps- och idéinsamling.

I nära samarbete med kommunen har vi genomfört en omfattande digital medborgardialog med invånare och verksamhetsutö­vare i Skogås och Trångsund. Vi har även genom­fört djupintervjuer med poli­tiker samt ett flertal digitala workshops med Huddinge kommuns tjänstepersoner, fast­ighetsägare och investerare. Resultaten har analyserats, bearbetats och utformats till en gemensam vision och målbild för området samt till fyra över­gripande utvecklingsstrategier.

Kontakt

Profilbild för Carl-Henrik Barnekow
Carl-Henrik Barnekow
Uppdragsledare / Planeringsarkitekt FPR/MSA, Team Plan
Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Teamchef Plan