Prästgårdsgärde

Prästgårdsgärde är ett nytt bostadsområde i direkt anslutning till Falköping centrum. Läget ger goda möjligheter för attraktivt boende men ökar också komplexiteten rent planmässigt. Vi på Norconsult har bland annat utformat de nya stadskvarteren och organiserat hela planprocessen.

Det nya bostadsområdet Prästgårdsgärde planeras omkring 240 nya bostäder. Kvarteren ska präglas av tät stadskänsla. Målet är hög exploatering, god boendemiljö samt god koppling både till centrum och kyrkogården.

Rumslig och attraktiv boendemiljö

För att skapa en rumsligt och socialt attraktiv boendemiljö lade vi stor vikt vid formen på gårdarna, kopplingen till centrum och mötet med kyrkogården. En solstudie togs fram och hushöjderna anpassades efter omgivningen.

Bullerfrågorna en utmaning

För att upprätta en bra detaljplan för området behövde flera frågor utredas, där bullret var en av knäckfrågorna. Istället för ett traditionellt bullerplank löste vi bullerfrågan genom att föreslå ett 6,5 m högt parkeringsdäck. Förutom att vara ett effektivt bullerskydd ökar parkeringsdäcket möjlig­heterna för en spännande utformning samtidigt som man drar nytta av mark som ändå inte kunde användas för bostäder. Med hjälp av parkeringsdäcket uppnås en ljudmiljö där ekvivalent ljudnivå från tåg- och vägtrafik ligger under 55 dBA och de maximala nivåerna beräknas hamna långt under riktvärdet 70 dBA.

Den 24 november 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Prästgårdsgärde.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

"Det är oerhört viktigt att konsulten är lyhörd, och så var fallet i denna process. Samtidigt presenterade de en kreativ och praktisk lösning på bullerfrågan som var svårhanterlig."

Alexander Kouzmine, Falköping kommun

Kontakt

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Planarkitekt & uppdragsledare, Team Stadsbyggnad