Planprogram för Kungälvs stadskärna

Vi vann uppdraget att arbeta fram ett planprogram för Liljedal i Kungälvs stadskärna. Programmet visar möjlig utveckling av området och ger en överblick över möjlig utveckling av hela stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan

Kungälvs stadskärna har en tydlig småstadskaraktär med bevarad kulturhistoriskt intressant trähusbebyggelse. Stadskärnan består av flera delområden med olika karaktär och be­byggelsetyper. Stadsdelarna skiljs ofta åt av stora ytor för trafik och parkering. Genom förtätning av stadskärnan skapas en sammanhängande stadskärna där gator, tvärstråk, torg och parker kan utvecklas med hög kvalitet och stadsmässighet.

Fler bostäder och utvecklad handel

Programmet föreslår hur stadskärnan ska utvecklas och möjliggöra fler bostäder, såväl som utvecklad handel och andra verksamheter. Plan­programmet formulerar gestaltnings­principer för bebyggelse, gator och torg, grönstruktur, trafik och parkering. Kulturmiljö, identitet, karaktär och sociala konsekvenser ges särskild tyngd.

I projektet använde vi oss 3D-modeller för att göra volymstudier av möjlig tillkommande bebyggelse. Arbetet utfördes i nära samverkan med beställaren.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan