Planprogram för Gröna dalen

På uppdrag av Håbo kommun har Norconsult tagit fram ett planprogram för en stadspark med stort fokus på dagvattenhantering i centrala Bålsta.

Gröna dalens vision
Syftet med Gröna dalen är att utveckla en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanföra Bålstas bostadsområden.  Stadsparken i Gröna dalen är uppdelat i fem olika temaområden som alla fokuserar på olika intressen, till exempel Evenemangsparken och Vattenparken. Planprogrammet ska fungera som underlag och vägledning för de kommande detaljplaner som ska tas fram inom Gröna dalen.

Inom arbetet med planprogrammet höll även Norconsult i ett större samrådsmöte där cirka 50 personer närvarade.

Stort fokus på dagvattenhantering
Till planprogrammet har Norconsult även tagit fram en dagvattenutredning.  Gröna dalen har ett funktionellt och ekologiskt värde genom att i en del av stadsparken skapas en dagvattenpark. Dagvattenparken i Gröna dalen är en förutsättning för att kunna hantera dagvattnet i samband med utvecklingen och förtätningen av Bålsta centrum. Dagvattenhanteringen har haft en väsentlig roll vid utformning av planprogrammet.  

Kontakt

Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Teamchef Plan