Planbesked i Gundal, Kungsbacka

Vi vann uppdraget att åt Veidekke Bostad AB ta fram en förstudie som underlag för ansökan om planbesked. Fastighetsägarna ville utveckla området med bostäder och förskola i närheten av Kungsporten med kommunal och kommersiell service och tillgänglighet till kollektivtrafik.

Bebyggelse anpassad till topografi och landskapsbild
Området som ligger direkt öster om Säröleden nära gränsen till Mölndal, är drygt 0,5 km² stort och består till största delen av skogsklädda bergspartier med inslag av jordbruksmark. Inom området finns ett par äldre gårdar samt ett antal småhus på avstyckade fastigheter.

Vi tog fram ett skissförslag för exploatering med flerbostadshus, radhus och friliggande enbostadshus med variation beroende på topografi och landskapsbild. Största delen av den nya bebyggelsen föreslås bli flerbostadshus. Byggnaderna placeras relativt tätt längs vägarna vilket ger en rumslig känsla av en bygata. Verksamhetslokaler förslås placeras vid infarten från Lindomevägen, och centralt i området föreslås en förskola samt en ”bystuga”. För att förstärka kopplingen till Kungsporten studeras även vidare etapper.

Utredning, analys och sammanställning
Exempel på förutsättningar som analyserades är riksintressen, kollektivtrafik, lokal service, kommunala planer och strategidokument samt infrastruktur. Till förslaget gjordes även översiktliga bedömningar för naturvärden, kulturmiljö, trafikbuller och risker. Helheten sammanställdes i en rapport som blev en bilaga till planbeskedsansökan.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Planarkitekt | Uppdragsledare - Avdelning Stadsbyggnad