Pilotprojekt Tidan

Norconsults grupp inom vattenkraft och fiskvägar har anlitats av Vattenkraftens miljöfond för att genomföra Pilotprojekt Tidan, med syfte att utveckla och testa en metodik för prioritering av miljöåtgärder inom ett helt vattensystem. Projektet ingår i arbetet med Sveriges nationella plan för omprövning av vattenkraften.

Den nationella planen för omprövning av den svenska vattenkraften innebär att all vattenkraft ska ha moderna miljövillkor. Omprövningen ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel säkras. Målsättningen är att miljöåtgärderna ska genomföras där nyttan av dem är störst i förhållande till kostnaden.

Prioritering av miljöåtgärder

Norconsult har deltagit i ett av tre pilotprojekt som Vattenkraftens miljöfond initierade under 2019, och som genomfördes vid Tidans avrinningsområde i Västra Götalands och Jönköpings län. Målet var att testa samverkan, framtagande av underlag samt bedömning av effektiva miljöåtgärder för ett helt avrinningsområde eller prövningsgrupp.

Arbetet syftade även till att hitta ett arbetssätt för hur prioritering av miljöåtgärder kan göras inom arbetet med den nationella planen.

Samverkan inom arbetet för nationell plan

För varje anläggning i Tidan tog Norconsult fram åtgärdsförslag där och nyttor respektive kostnader jämfördes för att skapa en prioriteringsordning. Utvärderingen och genomförandet skedde i samverkan med berörda verksamhetsutövare, Länsstyrelser, Vattenmyndighet samt Vattenkraftens Miljöfond.

Projektet mynnade i en metodik och ett tillvägagångssätt för att kunna prioritera mellan miljöåtgärder i ett vattendrag. Syftet är metodiken från pilotprojekten framgent ska kunna användas inom arbetet med den nationella planen.

Läs mer om projektet på Vattenkraftens miljöfonds hemsida

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö