Översvämningsrisker i Fyrisån, Uppsala

Uppsala är utpekad som ett område med betydande översvämningsrisk till följd av höga flöden i Fyrisån. Tidigare karteringar visar att stora delar av staden riskerar drabbas av omfattande översvämningar.

Vi har på uppdrag av Uppsala kommun utrett risker för översvämningar i Fyrisån till följd av höga flöden. Åtgärder i syfte att förbättra minska riskerna har tagits fram för Kvarnfallet och Islandsfallet som är belägna centralt i Uppsala stad.

En befintlig modell av Fyrisån har använts för utredningen. Inmätningar i fält har genomförts av Kvarnfallet och Islandsfallet, vars nivåer har justerats. Den uppdaterade modellen har använts för att utreda olika åtgärder för de båda fallen.

Stort behov av åtgärder
Dagvattensystem i anslutning till Fyrisån har analyserats med hänsyn till de beräknade vattennivåerna. Analysen visar att områden som påverkas har behov av åtgärder för att undvika översvämningar i ledningsnätet.

Nya förslag på tröskelnivåer
Resultatet från beräkningarna visar att översvämningarna är mindre omfattande än vad som tidigare angetts på grund av felaktiga tröskelnivåer i Kvarnfallet och Islandsfallet. För att minska risken har åtgärder med förlängda trösklar av båda fallen föreslagits, alternativt en hel utrivning och skapa en naturlig forssträcka genom Uppsala stad.

Kontakt

Profilbild för Magnus Jewert
Magnus Jewert
Uppdragsledare, Team GIS & Hydrologi