Översiktsplan för Håbo kommun

Norconsult stöttar Håbo kommun i arbetet med att upprätta en ny kommuntäckande översiktsplan inför utställning och antagande. Norconsult har haft en aktiv projektledarroll och driver ärendet i nära samverkan med kommunen.

Håbo är en växande kommun med ett strategiskt läge i Mälardalen och genom att ta fram en ny översiktsplan tar kommunen ett helhetsgrepp om kommunens framtida utveckling.

Uppdraget omfattar att revidera samrådshandling till ett nytt omarbetat utställningsförslag. Textbearbetning, framtagande av nya kartor och illustrationer har även ingått i arbetet med översiktsplanen. I uppdraget ingick även revidering av hållbarhetsbedömning samt framtagande av samrådsredogörelse och utställningsutlåtande. Det nya förslaget har en mer lättillgänglig layout i enlighet med Boverkets ÖP-modell.

Översiktsplanen ramar in kommunens framtida utveckling och är ett viktigt verktyg för att uppnå visionen ”Vårt Håbo 2030”. Planen förväntas antas i juni 2020.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan