Östra Länken

Projektet Östra Länken startade 2012 med Luleås vision om att bli
10 000 fler invånare. Men om staden skulle växa räckte inte avloppssystemet till. Samarbetet med samtliga parter och de kreativa lösningar som togs fram i projektet ledde till att Östra Länken vann Årets Bygge 2018.

Det nya VA-systemet sträcker sig från Lulsundet, Bergviken till Skurholmen, en sträcka på cirka 3,5 km. Vi på Norconsult har varit ansvarig projekteringsledare och stått för mycket av själva projekteringen.

Tvärfackligt samarbete
Vår VA-kompetens har bland annat tagit fram systemlösningar för vatten, spillvatten och dagvattenhantering, förnyelse av försörjningssystem för Luleås expansionsområden samt detaljprojektering. Omfattningen av uppdraget och engagemanget kring av lösa VA-frågorna i projektet ledde till fler uppdrag.

Förutom VA-projektering och projektledning har vi ansvarat för projektets miljökonsekvensbeskrivning, projektering av geoteknik, gata, cykel- och gångstråk, förstudie av broar och optofibernät, samt alla tillstånds-
ansökningar till Mark- och miljödomstolen. Dessutom har våra landskapsarkitekter sett till att området bidrar till en vackrare stad.

Norconsults geotekniker har ansvarat för analyser för att de stora
VA-ledningarna ska kunna läggas inom det planerade området.

Samarbete och innovation
Samarbetet har varit en av de viktigaste faktorerna för projektets framgång. Bland annat genom att de geotekniska förhållandena i projektet var utmanande, vilket krävde fältteknikerns, labbarbetarens, projektörens, entreprenörens och beställarens kompetens och samverkan.

Vinnare av Årets Bygge
Tack vare samarbetet och de kreativa lösningarna i projektet vann Östra Länken utmärkelsen Årets Bygge 2018. Läs mer om priset här.

Kontakt

Profilbild för Leif Palage
Leif Palage
Teamchef, Mark