Ny mötesstation i Ombenning

I Ombenning i Fagersta kommun planeras spårarbetet för att tågtrafiken ska flyta på bättre i framtiden. Den utvalda platsen medför dock en del utmaningar, då den nya sträckan passerar genom kulturhistoriska miljöer. Vi har fått uppdraget att projektera en ny mötesstation samt utföra miljöinventeringar.

Trafikverket räknar med att tågtrafiken genom Bergslagen kommer öka under de kommande åren. Godsstråket är i dagsläget vältrafikerat med både gods- och persontåg. Att öka trafiken utan att genomföra några åtgärder skulle innebära försämrad trafikkvalitet på sträckan, som långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten. Projektet är även en del i arbetet med att nå samhällets miljö- och klimatmål genom att möjliggöra att en högre andel gods kan fraktas på järnväg i stället för på väg.

Därför planeras ett antal mötesstationer där tåg upp till 750 meter ska kunna mötas på sträckor som idag är enkelspåriga. En av dessa mötesplatser planeras vid Ombenning mellan Snyten och Fagersta central. Idag är många mötesstationer anpassade efter tåg med en maxlängd på 630 meter. Så för att kunna öppna upp sträckan för längre tåg och förbereda för kontinentala transporter vidare ut i Europa har man beslutat att Ombenning är en bra plats för en mötesstation.

Vi har fått i uppdrag att projektera en ny 2-spårsstation med samtidig infart för 750 meter långa tåg. Mötesstationen ska placeras så att tågen oavsett riktning inte behöver starta i uppförslutning.

Kulturhistoriska värden
Spårarbetet innebär att en del av en månghundraårig väg måste flyttas, liksom ett flertal historiska vägmärken längs med denna. En av dem, milstolpen Västervåla, har fornlämningsstatus. Spårarbetet medför att vägen får ett minskat kulturhistoriskt värde, något som anses mildras av att de historiska vägmärkena fortfarande kommer kunna upplevas i den nya vägmiljön. I området har man sedan tidigare hittat två växtarter som riskerar att utrotas. Innan byggnationerna påbörjas kommer vi vara med och flytta växterna till annan plats för att skydda arterna. Tack vare dessa miljöåtgärder kan vi mildra påverkan på kulturmiljön och omgivande natur inom projektet.

Kontakt

Profilbild för Lennart Gustafsson
Lennart Gustafsson
Uppdragsledare Spår- och järnvägsteknik
Profilbild för Caroline Jöngren
Caroline Jöngren
Team Miljö & Säkerhet