Modernisering av Lanforsens vattenkraftverk

På uppdrag av Fortum har vi utrett hur Lanforsens kraftstation i Dalälven ska byggas om för att klara klass 1-flöden.

Lanforsens kraftstation togs i drift på 1930-talet och är utrustad med en tidig generation av kaplanturbiner som genererar 46 MW och en produktion på cirka 242 GW per år. Vid Lanforsen har Dalälven en medelvattenföring på 342 kubikmeter per sekund, men vid ett flöde som statistiskt sett inträffar en gång på 10 000 år ökar flödet till cirka 3 500 kubikmeter per sekund.

I början av 2000-talet utfördes utredningar av ett flertal dammar för uppdatera enligt nya krav. Det visade sig att bland annat Lanforsen behövde förnyas för att klara de ökade kraven på avbördningskapacitet. För att klara avbördningen kommer en 160 m lång eroderbar damm att byggas, vilken kommer att aktiveras i tre sektioner. De befintliga dammarna inklusive utskov förstärks och moderniseras.

All projektering har utförts i 3D innefattande ny fyllnadsdamm, vägar, betong­konstruktioner, broar, servicebyggnader, fångdammar, dammluckor och övriga mekaniska konstruktioner. Detta ger en bra bild redan i projekteringsstadiet hur anläggningen kommer att se ut samt omfattningen på respektive konstruktionsdel.

Sammantaget kommer åtgärderna att innebära en betryggande kapacitet för att hantera Dalälvens vatten vid en extrem flödessituation.

Kontakt

Profilbild för Frans Göransson
Frans Göransson
Affärschef Anläggning & Vattenbyggnad